Supervision skaber sammenhæng og sammenhold

Supervision er en effektiv måde at løsne fastlåste problemstillinger og konflikter. Formålet med supervision er gennem en systematisk samtale at uddrage læring, øge fagligheden og udvide handlemuligheder i forhold til konkrete udfordringer, som den enkelte person eller virksomhed står med i sit arbejde.

Supervision

Supervision er en særlig effektiv samtaleform som skaber både faglig og personlig udvikling hos medarbejdere og ledere i virksomheder, organisationer, foreninger og institutioner.

Vi taler om jeres styrker og svagheder for at finde muligheder for at gå nye og bedre veje. Jeg hjælper jer til at reflektere over situationer og handlemuligheder. Gennem min Supervision bliver I bevidste om uhensigtsmæssige vaner og hvordan I bryder med dem.

Alle har vi hver vores ”model af verden”, dvs. vi ser og oplever verden fra vores egen og ofte begrænsede synsvinkel. Snævre synsvinkler og begrænsende overbevisninger er ofte hovedårsager til konflikter, besværlige relationer, misforståelser, uhensigtsmæssige arbejdsgange og følelsesmæssig påvirkning, der gør den enkelte medarbejder uklar i tanke og handling som betyder forringet trivsel og mindre effektivitet. Vores tanker, valg og handlinger har direkte indflydelse på vores omgivelser og dermed relationer. Derfor hjælper jeg andre, så de handler bevidst og er tro mod deres egne værdier og behov.

 

Ledere og medarbejderes udbytte af supervision

Forandringer starter altid med og i os selv. Derfor lærer jeg andre hvordan de takler hverdagsudfordringer, og finder modet til at være sig selv. Min tilgang til supervision er at støtte den enkelte i at blive autentisk som netop er forudsætningen for et fremadrettet godt fællesskab.

Supervision hjælper og støtter medarbejdere og ledere, så I (gen)finder ressourcer til at arbejde fremadrettet, bliver bedre til at håndtere forandringer, tager ansvar og handler mod fælles mål. Supervision er også med til at minimere stress, skabe motiverede og glade medarbejdere, og derigennem en forøgelse af den daglige indsats, trivsel og arbejdsglæde.

Supervision forbedrer derfor jeres virksomheds evne til både at skabe resultater og tilfredse kunder/brugere. Desuden bliver det lettere at leve op til de mål og værdier, som medarbejdere, ledere og virksomheden har.

Supervision

Når I får:

  • Større overblik
  • Nye handlemuligheder
  • Ny indsigt og forståelse
  • Tid og rum til refleksion
  • Bedre konflikthåndtering
  • Kobling af teori og praksis
  • Faglig og personlig udvikling
  • Styrkelse og udvikling af potentialer
  • Forebyggelse af stress og udbrændthed
  • Øget bevidsthed om klienter/kunder og deres behov

 

Denive-supervision

"At finde den hårfine balance mellem at handle fagligt velfunderet og samtidig stole på sig selv, være personlig og oprigtig og kommunikere det ud".

Kontaakt mig her